وحید الله بهادرخیل د خان نيټورک اکاډمي د ټول ټیم( شبکي) د مشر په صفت وټاکل شو