لس هغه شیان چې باید د ۲۰۲۳ کال په دویمه نیمایي کې یې ترسره کولو ته دوام ورکړئ: