په ګډې بازارموندنې یا نیټورک مارکټینګ کې د ډوپلیکیشن ځواک: