آیا تاسې د خپل نیټ ورک مارکټینګ ټیم جوړولو په اړه جدی یاست؟