هغه داخلي او بهرني فکتورونه چې د کاروبار په بریا اغیزه کوي: