په نیټورک مارکټینګ کې د درې اړخیزو اړیکو یا three way call اهمیت: