June 13, 2023

پانګونه او د پانګونې حسابونه:

د پانګونې حساب یو ډول مالي حساب دی چې په ځانګړي ډول په مختلف ډوله شتمنیو پانګونې او ددې د اداره کولو لپاره ډیزاین شوی، لکه […]