آیا په سکم کمپنیانو کې پیسې ګټل کیږي یا ګټل کیدای شي؟