د ناپلیون هیل “فکر وکړئ او شتمن شئ” کتاب څخه لس غوره درسونه.