په یو ټیم کې د بیلابیلو شخصیتونو ډولونه او څنګه یې رهبري کړو؟